Warunki korzystania

§ 1 Postanowienia ogólne, zakres stosowania, kontrahenci
§ 2 Zawarcie umowy
§ 3 Płatność
§ 4 Dostawa
§ 5 Zastrzeżenie własności
§ 6 Ceny
§ 7 Koszty zwrotu
§ 8 Zasady anulowania / prawo do anulowania
§ 9 Wycofanie
§ 10 Gwarancja
§ 11 Ograniczenie odpowiedzialności
§ 12 Umowy z kupcami, ju. os. tj. prawo publiczne, prawo publiczne Aktywa specjalne:
§ 13 Polityka prywatności
§ 14 Jurysdykcja
§ 15 Rozstrzyganie sporów
§ 16 Zawiadomienie zgodnie z ustawą o rozstrzyganiu sporów konsumenckich (VSBG)
§ 17 Fakturowanie elektroniczne

§ 1 Postanowienia ogólne, zakres stosowania, kontrahenci
Wszystkie usługi świadczone przez Hanse Baustoffe Handelsges. mbH & Co. KG (dalej dostawca) dla klienta są świadczone wyłącznie na podstawie poniższych Ogólnych Warunków Handlowych. Odmienne przepisy obowiązują tylko wtedy, gdy zostały uzgodnione między dostawcą a klientem lub zostały wyraźnie wymienione w niniejszych ogólnych warunkach.
kontrahent
Partnerem umownym klienta jest Hanse Baustoffe Handelsges. mbH & Co. KG (zwany dalej dostawcą)
reprezentowana przez: Hanse Baustoffe GmbH

Osobiście odpowiedzialny partner:
Hanse materiały budowlane GmbH
Rejestr handlowy Lubeka HRB 15042 HL

Lily-Braun-Str. 46 | 23843 Złe Oldesloe
Telefon: +49 4531 / 888 22 44 | Faks: +49 4531 / 888 22 40
E-mail: info@hanse-baustoffe.de | Strona internetowa: www.hanse-baustoffe.de

§ 2 Zawarcie umowy
(1) Językiem umowy jest niemiecki. Prezentacja produktów w sklepie internetowym nie stanowi prawnie wiążącej oferty, lecz niewiążący katalog internetowy.
(2) Po podaniu swoich danych osobowych i kliknięciu przycisku „Zamów z kosztami” w ostatnim kroku procesu zamawiania, składasz wiążące zamówienie na towary znajdujące się w koszyku. Zamówienie potwierdzamy wysyłając e-mail.
(3) Potwierdzenie otrzymania zamówienia następuje niezwłocznie po wysłaniu zamówienia. Umowa kupna zostaje jednak zawarta dopiero po naszym potwierdzeniu zamówienia lub dostawie towaru.

§ 3 Płatność
Aktualnie akceptowane metody płatności można zobaczyć na stronie sklepu w zakładce „Metody płatności”.

§ 4 Dostawa
(1) Dostawa odbywa się poprzez wysłanie towaru na adres podany przez Klienta. Przewidywane terminy dostawy są wskazane w odpowiednim opisie produktu. Informacje te nie są wiążące, chyba że uzgodniono inaczej.
(2) Dostawa odbywa się po kosztach opakowania i wysyłki określonych przy zamówieniu online. Warunki wysyłki można również sprawdzić z wyprzedzeniem w sekcji „Dostawa i koszty wysyłki”. Jeśli klient żąda specjalnego rodzaju przesyłki, który wiąże się z wyższymi kosztami, musi również ponieść te dodatkowe koszty.
(3) Jeżeli termin dostawy został uzgodniony z kupującym, a kupujący nie jest w stanie przyjąć dostawy, mogą powstać dodatkowe koszty, którymi może zostać obciążony kupujący.
(4) Usługodawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeśli dostawca nie otrzyma prawidłowej lub terminowej dostawy lub nie jest za nią odpowiedzialny, zapasy są niewystarczające lub istnieją okoliczności, takie jak strajki lub siła wyższa, które znacznie i trwale ograniczają możliwości dostawy wpłynąć. Sprzedający niezwłocznie poinformuje klienta o braku dostępności lub jedynie częściowej dostępności towaru i przyczynach tego stanu oraz niezwłocznie zwróci klientowi zapłacone już wynagrodzenie.
(5) Jeżeli usługa nie jest dostępna nie z własnej winy, konsument zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, a wszelkie już zapłacone świadczenia zostaną zwrócone.

§ 5 Zastrzeżenie własności
Towar pozostaje własnością sprzedającego do czasu pełnej zapłaty. Przed przeniesieniem własności zastaw, przeniesienie własności, przetwarzanie lub przekształcenie jest niedozwolone bez wyraźnej zgody dostawcy.

§ 6 Ceny
(1) Dla konsumentów cena podana za nasze towary jest ceną ostateczną zawierającą obowiązujący podatek VAT i inne składniki ceny. Cena nie zawiera kosztów dostawy i wysyłki.
(2) Wraz z aktualizacją strony internetowej przez dostawcę wszystkie poprzednie ceny i inne informacje o towarach tracą ważność.
(3) Cena w momencie składania oferty przez klienta jest decydująca dla wystawienia faktury.
(4) W przypadku klientów komercyjnych wszystkie ceny są cenami netto. Faktura jest kwotą netto plus prawnie obowiązujący podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy i wysyłki.

§ 7 Koszty zwrotu
Czy konsument korzysta z prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z punktem 8 Ogólnych Warunków? użytkowania, musi ponieść koszty zwrotu towaru, jeżeli dostarczony towar odpowiada zamówionemu. lub jeśli, w przypadku wyższej ceny przedmiotu, konsument nie uiścił jeszcze wynagrodzenia lub uzgodnionej w umowie częściowej płatności w momencie odstąpienia od umowy.

§ 8 Zasady anulowania / prawo do anulowania

Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.

Okres odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszli w posiadanie towarów. Jeśli zamówiłeś kilka towarów razem i są one dostarczane osobno, okres anulowania wynosi czternaście dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie ostatniego towaru. Jeśli zamówiłeś kilka towarów razem i są one dostarczane osobno, okres anulowania wynosi czternaście dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie ostatniej częściowej przesyłki lub ostatniej sztuki. .

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy nas poinformować ( Hanse Baustoffe Handelsges. mbH & Co. KG, Lily-Braun-Straße 46, 23843 Bad Oldesloe, tel.: +49 4531-888 22 44, faks: +49 4531 -888 22 40,
E-mail: info@hanse-baustoffe.de ) poprzez jednoznaczne oświadczenie (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub e-mailem) o Twojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Możesz w tym celu skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.

Aby dotrzymać terminu anulowania, wystarczy, że wyślesz wiadomość dotyczącą skorzystania z prawa do anulowania przed upływem okresu anulowania.

Konsekwencje odwołania

Jeśli odwołasz tę umowę, zapłaciliśmy Ci wszystkie płatności, które od Ciebie otrzymaliśmy, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z tego, że wybrałeś inny rodzaj dostawy niż najtańsza oferowana standardowa dostawa przez nas), niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o anulowaniu niniejszej umowy. Do tego spłaty używamy tych samych środków płatności, których użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Tobą coś innego; w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony opłatami za ten zwrot. Możemy odmówić zwrotu, dopóki nie otrzymamy zwróconego towaru lub dopóki nie przedstawisz dowodu zwrotu towaru, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Masz towar natychmiast, a w każdym razie najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym poinformujesz nas o odstąpieniu od niniejszej umowy

Hanse Baustoffe Handelsges. mbH & Co. KG
Lily-Braun-Strasse 46
23843 Złe Oldesloe

do zwrotu lub przekazania. Termin jest zachowany, jeśli odeślesz towar przed upływem czternastu dni.

Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Szacuje się, że koszt wynosi maksymalnie około 100 EUR.

Ponosisz odpowiedzialność wyłącznie za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.

Przyczyny wykluczenia lub wygaśnięcia

Prawo odstąpienia od umowy nie dotyczy umów o dostawę towarów nieprefabrykowanych, dla których produkcji decydujący jest indywidualny wybór i ustalenie przez konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta.

Prawo odstąpienia nie dotyczy towarów:

  • które są wykonane zgodnie ze specyfikacją klienta
  • są wyraźnie dopasowane do osobistych potrzeb
  • które ze względu na swój charakter nie nadają się do zwrotu
  • może się szybko zepsuć
  • których data ważności już minęła

Wzór formularza odstąpienia od umowy (e-mail: info@hanse-baustoffe.de )

Jeśli chcesz odstąpić od umowy, wypełnij ten formularz i wyślij go do nas.

- Na

Hanse Baustoffe Handelsges. mbH & Co. KG
Lily-Braun-Strasse 46
23843 Złe Oldesloe

Faks: 04531 - 888 22 40
E-mail: info@hanse-baustoffe.de

Niniejszym odstępuję/my* od zawartej przeze mnie/nas* umowy na zakup następujących towarów

Informacje o towarach :

Ilość / nr art. i nazwa:

Zamówiono dnia:

Otrzymano w:

Nr zamówienia/Nr faktury:

Całkowita cena zwracanego towaru:

Twoje dane osobowe:

Imię i nazwisko konsumenta:

Adres konsumenta:

Data:

Podpis konsumenta:

(wymagane tylko w przypadku wysłania powiadomienia pocztą)

* Niepotrzebne skreślić

§ 9 Wycofanie

(1) Usługodawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy w odniesieniu do otwartej części dostawy lub usługi, jeżeli zostały przekazane nieprawidłowe informacje o zdolności kredytowej klienta lub wystąpiły obiektywne przyczyny dotyczące wypłacalności klienta, a te ostatnie na żądanie Sklepy internetowe dostawcy nie wpłacają zaliczki ani nie zapewniają odpowiedniego zabezpieczenia przed dostawą lub w przypadku wszczęcia postępowania upadłościowego w stosunku do majątku klienta lub odrzucenia wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego z powodu niewystarczających aktywów na pokrycie kosztów.
(2) Niezależnie od roszczeń odszkodowawczych Usługodawcy, w przypadku częściowego odstąpienia od umowy, już wyświadczone usługi częściowe należy zafakturować i opłacić zgodnie z umową.

§ 10 Gwarancja

(1) Istnieją ustawowe prawa do odpowiedzialności za wady.
(2) Jako konsument jesteś proszony o sprawdzenie kompletności, oczywistych wad i uszkodzeń transportowych natychmiast po dostawie oraz o jak najszybsze poinformowanie nas i przewoźnika o ewentualnych reklamacjach. Jeśli nie zastosujesz się, nie ma to wpływu na ustawowe roszczenia gwarancyjne.
(3) Jeśli jesteś przedsiębiorcą, w odstępstwie od powyższych postanowień gwarancyjnych obowiązują następujące zasady:
a)  Jako jakość towaru uznaje się tylko nasze własne informacje i opis produktu producenta, a nie inne reklamy, publiczne promocje i oświadczenia producenta.
b)  W przypadku wad udzielamy gwarancji, według naszego uznania, poprzez naprawę lub późniejszą dostawę. Jeżeli usunięcie wady nie powiedzie się, możesz żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Uznaje się, że usunięcie wad nie powiodło się po drugiej nieudanej próbie, chyba że co innego wynika z charakteru rzeczy, wady lub innych okoliczności. W przypadku sprostowania nie musimy ponosić zwiększonych kosztów, które wynikają z transportu towaru w inne miejsce niż miejsce wykonania, jeżeli transport nie jest zgodny z przeznaczeniem towaru.
c) Okres gwarancji wynosi jeden rok od daty dostawy. Skrócony termin nie obowiązuje:

- zawinione szkody powstałe z naszej winy wynikające z uszkodzenia życia, kończyn lub zdrowia oraz inne szkody spowodowane umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa;
- o ile podstępnie ukryliśmy wadę lub przejęliśmy gwarancję na stan przedmiotu;
- za przedmioty, które były używane w budynku zgodnie z ich normalnym użytkowaniem i spowodowały jego wadę;
- w przypadku ustawowych uprawnień regresowych, które przysługują Państwu wobec nas w związku z uprawnieniami z tytułu rękojmi.

§ 11 Ograniczenie odpowiedzialności
(1) Usługodawca odpowiada za szkody inne niż szkody na życiu, ciele i zdrowiu tylko wtedy, gdy szkoda ta wynika z umyślnego lub rażącego niedbalstwa lub zawinionego naruszenia istotnego zobowiązania umownego przez usługodawcę lub jego pełnomocników. Wszelka dalsza odpowiedzialność za szkody jest wykluczona. Przepisy ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostają nienaruszone.
(2) Zgodnie z aktualnym stanem techniki nie można zagwarantować, że transmisja danych przez Internet będzie bezbłędna i/lub dostępna przez cały czas. Dostawca nie ponosi zatem odpowiedzialności za stałą dostępność sklepu internetowego.

§ 12 Umowy z kupcami, ju. os. tj. prawo publiczne, prawo publiczne Aktywa specjalne:
Następujące szczególne cechy mają zastosowanie do umów z akceptantami, osobami prawnymi prawa publicznego lub funduszami specjalnymi prawa publicznego:
Do czasu zaspokojenia wszystkich roszczeń (w tym wszystkich roszczeń saldowych z rachunku bieżącego), do których jesteśmy uprawnieni wobec kupującego z jakiegokolwiek powodu prawnego teraz lub w przyszłości, przysługują nam następujące prawa i zabezpieczenia, które są zwalniane na żądanie na naszej dyskrecji, o ile ich wartość wymaga utrzymania o ponad 20%. Towar pozostaje naszą własnością. Przetwarzanie i przekształcanie odbywa się zawsze dla nas jako producenta, ale bez żadnych zobowiązań dla nas. Jeżeli (współ)własność wygasa dla nas w wyniku połączenia, jest już uzgodnione, że (współ)własność kupującego w jednolitym przedmiocie przechodzi na nas proporcjonalnie do wartości (wartości faktury). Kupujący bezpłatnie zachowuje współwłasność. Towary, do których posiadamy (współ)własność, zwane są poniżej towarami zastrzeżonymi. Kupujący jest uprawniony do przetwarzania i sprzedaży zastrzeżonego towaru w zwykłym toku działalności, o ile nie popełnił zwłoki. Zastawy lub cesje zabezpieczeń są niedopuszczalne. Kupujący niniejszym ceduje na nas w całości roszczenia wynikające z odsprzedaży lub z innego powodu prawnego (ubezpieczenie, delikt) w odniesieniu do towaru zastrzeżonego (w tym wszystkie roszczenia saldowe z rachunków bieżących). Odwołalnie upoważniamy go do ściągania scedowanych na nas roszczeń na rachunek osób trzecich we własnym imieniu. To upoważnienie do odbioru może zostać cofnięte, jeśli kupujący nie wywiązuje się należycie ze swoich zobowiązań płatniczych. W przypadku dostępu osób trzecich do towaru zastrzeżonego, w szczególności zajęcia, kupujący wskaże prawo własności dostawcy i niezwłocznie zawiadomi dostawcę, aby mógł on dochodzić swoich praw własności. O ile osoba trzecia nie jest w stanie zwrócić nam poniesionych w związku z tym kosztów sądowych lub pozasądowych, odpowiedzialność za nie ponosi kupujący. W przypadku naruszenia umowy przez kupującego, w szczególności zwłoki w płatności, jesteśmy uprawnieni do odebrania towaru zastrzeżonego lub, w razie potrzeby, żądania cesji roszczeń kupującego o wydanie wobec osób trzecich. Odebranie lub zastawienie przez sprzedawcę towaru zastrzeżonego nie stanowi odstąpienia od umowy. Skorzystanie z zastrzeżenia własności nie oznacza odstąpienia od umowy.

§ 13 ochrona danych
Używamy Twoich danych inwentaryzacyjnych tylko do przetworzenia Twojego zamówienia. Wszystkie dane klientów są przez nas przechowywane i przetwarzane zgodnie z odpowiednimi przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i ustawy o telemediach (TMG). W każdej chwili masz prawo do bezpłatnej informacji, poprawiania, blokowania i usuwania przechowywanych danych. Prosimy o kontakt mailowy lub przesłanie zapytania pocztą lub faksem.
Hanse Baustoffe Handelsges. mbH & Co. KG | Lily-Braun-Str. 46 | 23843 Złe Oldesloe
Faks: +49 4531 / 888 22 40 | E-mail: info@hanse-baustoffe.de
Nie przekazujemy Twoich danych osobowych, w tym adresu domowego i adresu e-mail, osobom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody, która może być w każdej chwili odwołana. Wykluczeni są z tego nasi partnerzy serwisowi, którzy potrzebują przekazania danych do realizacji zamówienia (np. firma kurierska, której zlecono dostawę i bank, któremu zlecono realizację płatności). W tych przypadkach jednak zakres przekazywanych danych jest ograniczony do niezbędnego minimum. Szczegóły dotyczące wykorzystania Twoich danych znajdziesz w naszej deklaracji o ochronie danych.

ciasteczka

Strony internetowe wykorzystują w kilku miejscach tzw. cookies. Służą one temu, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczna i bezpieczna. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i zapisywane przez Twoją przeglądarkę. Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „pliki cookie sesji”. Są one automatycznie usuwane po Twojej wizycie. Pliki cookie nie uszkadzają komputera i nie zawierają wirusów. Za pomocą plików cookie nie gromadzimy żadnych informacji umożliwiających identyfikację osób.

§ 14 Jurysdykcja
Wszelkie spory wynikające z tego stosunku prawnego podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec. Wyklucza się ważność prawa sprzedaży UE lub ONZ. Jeżeli stronami umowy są kupcy, właściwy jest sąd miejsca siedziby dostawcy, chyba że wyłączne miejsce jurysdykcji jest uzasadnione dla sporu.

§ 15 Rozstrzyganie sporów
Firma Hanse Baustoffe Handelsges. mbH & Co. KG bierze udział w procesie arbitrażu online.

Platforma UE do internetowego rozstrzygania sporów: Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów, do której można uzyskać dostęp za pośrednictwem następującego linku: https://ec.europa.eu/consumers/odr/ .
Od 15 lutego 2016 r. konsumenci mają możliwość skorzystania z tej platformy w celu pozasądowego rozwiązywania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług internetowych. Możesz skontaktować się z naszą firmą pod adresem e-mail: info@hanse-baustoffe.de.

§ 16 Zawiadomienie zgodnie z ustawą o rozstrzyganiu sporów konsumenckich (VSBG)

Hanse Baustoffe Handelsges. mbH & Co. KG nie jest skłonna ani zobowiązana do uczestniczenia w postępowaniu rozstrzygającym spory przed konsumenckim organem polubownym.

§ 17 Fakturowanie elektroniczne

Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną. Faktury elektroniczne wysyłane są do klienta pocztą elektroniczną w formacie PDF.

Stan: listopad 2019 r.